Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů a členská základna

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Družstevní záložny celkem k datu 10.00 10.00 0.00 11.00 -9.09%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet subjektů vzniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet subjektů zaniklých v období 0.00 1.00 - 0.00 -
UK5 2. Počet členů družstevních záložen 31 711.00 31 556.00 0.49% 50 415.00 -37.10%
UK6 3. Počet členství vzniklých od počátku roku 1 463.00 994.00 47.18% 2 186.00 -33.07%
UK7 4. Počet členství ukončených od počátku roku 797.00 483.00 65.01% 1 476.00 -46.00%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 22 481 673.00 23 075 471.00 -2.57% 33 230 014.00 -32.35%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 7 401 418.00 7 129 748.00 3.81% 7 765 544.00 -4.69%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 431 150.00 410 962.00 4.91% 550 529.00 -21.68%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 7 689.00 3 306.00 132.58% 1 885.00 307.90%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 423 461.00 407 656.00 3.88% 548 644.00 -22.82%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 1 131 092.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 1 131 092.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 13 511 640.00 14 442 369.00 -6.44% 22 451 769.00 -39.82%
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 13 511 640.00 14 442 369.00 -6.44% 22 451 769.00 -39.82%
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 0.00 0.00 - 32 378.00 -
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00 - 32 378.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 562 031.00 545 653.00 3.00% 595 919.00 -5.69%
UK26 11. Nehmotný majetek 64 520.00 60 027.00 7.48% 105 316.00 -38.74%
UK27 12. Daňové pohledávky 55 552.00 52 620.00 5.57% 100 717.00 -44.84%
UK28 13. Ostatní aktiva 454 251.00 147 287.00 208.41% 495 636.00 -8.35%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 285 693.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 22 481 673.00 23 075 471.00 -2.57% 33 230 014.00 -32.35%
UK2 1. Závazky celkem 19 010 936.00 19 663 288.00 -3.32% 28 811 799.00 -34.02%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 44 183.00 180 018.00 -75.46% 10 019.00 340.99%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 19 417.00 5 385.00 260.58% 10 019.00 93.80%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 24 766.00 174 634.00 -85.82% 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 18 618 017.00 19 193 268.00 -3.00% 28 442 103.00 -34.54%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 18 551 108.00 19 122 947.00 -2.99% 28 342 699.00 -34.55%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 66 909.00 70 321.00 -4.85% 99 404.00 -32.69%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 13 278.00 12 605.00 5.34% 2 710.00 389.96%
UK20 1.7. Daňové závazky 7 575.00 7 408.00 2.25% 12 297.00 -38.40%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 327 882.00 269 989.00 21.44% 344 670.00 -4.87%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 470 738.00 3 412 183.00 1.72% 4 418 215.00 -21.44%
UK25 2.1. Základní kapitál 3 411 971.00 3 338 898.00 2.19% 4 280 355.00 -20.29%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -75 015.00 -50 489.00 48.58% 12 324.00 - 708.69%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 114 876.00 106 212.00 8.16% 145 100.00 -20.83%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 18 906.00 17 562.00 7.65% -19 564.00 - 196.64%

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 454 865.00 435 226.00 4.51% 939 273.00 -51.57%
UK3 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 10 328.00 1 806.00 471.87% 82 990.00 -87.56%
UK7 1.5. Nefinanční podniky 431 943.00 429 727.00 0.52% 829 487.00 -47.93%
UK8 1.6. Domácnosti 12 594.00 3 693.00 241.02% 26 797.00 -53.00%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 21 310.00 18 818.00 13.24% 35 070.00 -39.24%
UK10 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.5. Nefinanční podniky 21 310.00 18 818.00 13.24% 35 070.00 -39.24%
UK15 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 9 555.00 8 510.00 12.28% 10 054.00 -4.96%
UK17 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 9 555.00 8 510.00 12.28% 10 054.00 -4.96%
UK22 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 6.00 1.00 500.00% 0.00 -
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 528 103.00 526 500.00 0.30% 489 145.00 7.96%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 31 477.00 26 579.00 18.43% 0.00 -
UK39 2.5. Nefinanční podniky 395 245.00 387 451.00 2.01% 373 932.00 5.70%
UK40 2.6. Domácnosti 101 382.00 112 470.00 -9.86% 115 213.00 -12.00%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 636.00 - 636.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 636.00 - 636.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 573 028.00 414 643.00 38.20% 405 566.00 41.29%
UK2 1. Úrokové výnosy 839 907.00 597 385.00 40.60% 710 112.00 18.28%
UK3 2. Úrokové náklady 295 202.00 219 452.00 34.52% 305 928.00 -3.51%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 67 757.00 45 981.00 47.36% 43 525.00 55.67%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 11 961.00 6 494.00 84.19% 14 440.00 -17.17%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -11 774.00 - 426.00 2 663.85% -52 270.00 -77.47%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 28 466.00 2 217.00 1 183.99% 3 581.00 694.92%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 5 993.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 4 350.00 -1 515.00 - 387.13% -1 985.00 - 319.14%
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta -5 721.00 9 181.00 - 162.31% 40 937.00 - 113.98%
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 5 315.00 5 525.00 -3.80% 3 791.00 40.20%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 23 416.00 16 198.00 44.56% 9 104.00 157.21%
UK15 14. Ostatní provozní náklady 71 526.00 33 957.00 110.64% 36 853.00 94.08%
UK16 15. Správní náklady 466 568.00 332 182.00 40.46% 343 886.00 35.68%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 264 101.00 189 947.00 39.04% 188 740.00 39.93%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 202 468.00 142 235.00 42.35% 155 145.00 30.50%
UK19 16. Odpisy 33 666.00 26 598.00 26.57% 19 884.00 69.31%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 3 043.00 1 569.00 93.95% -3 247.00 - 193.72%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 63 214.00 50 414.00 25.39% 72 451.00 -12.75%
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 63 214.00 50 414.00 25.39% 72 451.00 -12.75%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 6 536.00 3 881.00 68.41% -27 408.00 - 123.85%
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností -12 370.00 -13 681.00 -9.58% -7 844.00 57.70%
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 18 906.00 17 562.00 7.65% -19 564.00 - 196.64%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 18 906.00 17 562.00 7.65% -19 564.00 - 196.64%

Struktura kapitálu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 377 144.00 3 331 057.00 1.38% 4 370 911.00 -22.74%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 317 308.00 3 269 929.00 1.45% 4 287 410.00 -22.63%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 317 308.00 3 269 929.00 1.45% 4 287 410.00 -22.63%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 3 407 129.00 3 333 766.00 2.20% 4 280 829.00 -20.41%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta - 135 403.00 - 109 974.00 23.12% -33 071.00 309.43%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 107 395.00 106 122.00 1.20% 145 010.00 -25.94%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 2 751.00 90.00 2 956.67% 90.00 2 956.67%
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 104.00 -53.00 96.23% -97.00 7.22%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -64 460.00 -60 023.00 7.39% - 105 350.00 -38.81%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 59 836.00 61 128.00 -2.11% 83 501.00 -28.34%
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 59 836.00 61 128.00 -2.11% 83 501.00 -28.34%
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 16 827 670.00 17 874 582.00 -5.86% 28 341 556.00 -40.63%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 15 182 109.00 16 138 833.00 -5.93% 25 832 392.00 -41.23%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 15 182 109.00 16 138 833.00 -5.93% 25 832 392.00 -41.23%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 37 592.00 37 595.00 -0.01% 37 624.00 -0.09%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 818 308.00 973 189.00 -15.91% 1 230 448.00 -33.50%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 7 831 855.00 8 117 949.00 -3.52% 14 632 262.00 -46.48%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 673 671.00 739 054.00 -8.85% 820 174.00 -17.86%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 665 356.00 737 319.00 -9.76% 1 078 175.00 -38.29%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 2 980 184.00 3 145 218.00 -5.25% 5 333 776.00 -44.13%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 1 152 726.00 1 442 716.00 -20.10% 499 393.00 130.83%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 1 022 417.00 945 792.00 8.10% 2 200 541.00 -53.54%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 119 302.00 143 335.00 -16.77% 237 480.00 -49.76%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 1 525 466.00 1 591 527.00 -4.15% 2 270 072.00 -32.80%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 793.00 887.00 -10.60% 1 611.00 -50.78%
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 19.71 18.29 7.76% 15.13 30.27%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 560 063.00 2 465 572.00 3.83% 3 012 040.00 -15.01%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 19.71 18.29 7.76% 15.13 30.27%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 307 647.00 2 197 454.00 5.01% 2 586 916.00 -10.80%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 20.07 18.64 7.67% 15.42 30.16%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 030 930.00 1 901 090.00 6.83% 2 103 588.00 -3.45%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 453 635.00 529 504.00 -14.33% 375 784.00 20.72%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 419 526.00 441 002.00 -4.87% 375 784.00 11.64%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 1 030.00 953.00 8.08% 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 33 079.00 83 734.00 -60.50% 0.00 -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II 0.00 0.00 - 0.00 -

Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pohledávky investičního portfolia podle selhání 17 500 739.00 19 011 112.00 -7.94% 28 060 162.00 -37.63%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 14 010 958.00 15 155 880.00 -7.55% 22 672 766.00 -38.20%
UK3 1.1. Standardní pohledávky 10 323 555.00 11 297 330.00 -8.62% 16 356 593.00 -36.88%
UK4 1.2. Sledované pohledávky 3 687 402.00 3 858 549.00 -4.44% 6 316 172.00 -41.62%
UK5 2. Pohledávky se selháním 3 489 782.00 3 855 232.00 -9.48% 5 387 396.00 -35.22%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 1 259 935.00 1 508 836.00 -16.50% 2 126 583.00 -40.75%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 244 156.00 227 294.00 7.42% 284 963.00 -14.32%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 1 985 691.00 2 119 100.00 -6.30% 2 975 850.00 -33.27%
UK9 Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty 3 489 782.00 3 855 232.00 -9.48% 5 387 396.00 -35.22%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 1 259 935.00 1 508 836.00 -16.50% 2 126 583.00 -40.75%
UK11 2. Pochybné pohledávky 244 156.00 227 294.00 7.42% 284 963.00 -14.32%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 1 985 691.00 2 119 100.00 -6.30% 2 975 850.00 -33.27%
UK13 Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem 551 622.00 545 157.00 1.19% 945 775.00 -41.68%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 551 594.00 545 129.00 1.19% 945 751.00 -41.68%
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 28.00 28.00 0.00 24.00 16.67%
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 0.00 0.00 - 0.00 -

Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dluhové CP 423 461.00 407 656.00 3.88% 1 712 115.00 -75.27%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 266 918.00 293 088.00 -8.93% 451 761.00 -40.92%
UK4 3. Úvěrové instituce 23 529.00 23 973.00 -1.85% 23 923.00 -1.65%
UK5 4. Ostatní osoby 133 014.00 90 596.00 46.82% 1 236 431.00 -89.24%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 133 014.00 90 596.00 46.82% 1 236 431.00 -89.24%
UK8 Úvěry a pohledávky 13 511 640.00 14 442 369.00 -6.44% 22 451 770.00 -39.82%
UK9 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3. Úvěrové instituce 397 776.00 500 781.00 -20.57% 822 164.00 -51.62%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 13 113 864.00 13 941 588.00 -5.94% 21 629 606.00 -39.37%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 322 636.00 329 250.00 -2.01% 201 543.00 60.08%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 11 494 528.00 12 136 405.00 -5.29% 19 703 012.00 -41.66%
UK15 4.3. Domácnosti 1 296 700.00 1 475 933.00 -12.14% 1 725 051.00 -24.83%
UK16 Vklady 18 598 309.00 19 170 858.00 -2.99% 28 390 696.00 -34.49%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 41 059.00 41 552.00 -1.19% 51 481.00 -20.24%
UK19 3. Úvěrové instituce 47 202.00 47 912.00 -1.48% 47 997.00 -1.66%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 18 510 048.00 19 081 394.00 -2.99% 28 291 218.00 -34.57%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 499 203.00 483 992.00 3.14% 164 475.00 203.51%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 3 425 735.00 3 474 536.00 -1.40% 3 903 013.00 -12.23%
UK23 4.3. Domácnosti 14 585 110.00 15 122 866.00 -3.56% 24 223 731.00 -39.79%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 4.71 6.49 -27.43% 2.49 89.16%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 4.47 5.91 -24.37% 2.48 80.24%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.16 0.27 -40.74% -0.12 - 233.33%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 1.02 1.79 -43.02% -0.94 - 208.51%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.83 5.20 -26.35% 2.11 81.52%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 81.42 80.11 1.64% 84.79 -3.97%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 333.00 335.00 -0.60% 476.00 -30.04%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 279.00 277.00 0.72% 401.00 -30.42%
UK9 9. Počet organizačních jednotek 6.00 6.00 0.00 22.00 -72.73%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 19.94 20.28 -1.68% 19.20 3.85%
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 25.44 26.52 -4.07% 23.87 6.58%
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 84.28 85.95 -1.94% 82.82 1.76%
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 11.2. Klienti (%) 84.28 85.95 -1.94% 82.82 1.76%

Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pojištěné pohledávky z vkladů 18 154 559.00 18 837 378.00 -3.62% 27 995 253.00 -35.15%
UK2 Kryté pohledávky z vkladů 15 505 174.00 15 998 886.00 -3.09% 24 999 654.00 -37.98%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční aktiva k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Deriváty k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové nástroje k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Realizovatelná finanční aktiva (32 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové nástroje realizovatelné (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry realizovatelné (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky realizovatelné (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a jiné pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční investice držené do splatnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Zajišťovací deriváty (32 hodnot, 30.06.2017)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (32 hodnot, 30.06.2017)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (32 hodnot, 30.06.2017)
Hmotný majetek (32 hodnot, 30.06.2017)
Nehmotný majetek (32 hodnot, 30.06.2017)
Daňové pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní aktiva (32 hodnot, 30.06.2017)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (32 hodnot, 30.06.2017)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Závazky celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční závazky k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Deriváty k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Závazky z krátkých prodejů (32 hodnot, 30.06.2017)
Vklady k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Emitované dluhové CP k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční závazky k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.06.2017)
Vklady v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.06.2017)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.06.2017)
Zajišťovací deriváty (32 hodnot, 30.06.2017)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (32 hodnot, 30.06.2017)
Rezervy (32 hodnot, 30.06.2017)
Daňové závazky (32 hodnot, 30.06.2017)
Základní kapitál splatný na požádání (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní závazky (32 hodnot, 30.06.2017)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (32 hodnot, 30.06.2017)
Vlastní kapitál celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Základní kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Emisní ážio (32 hodnot, 30.06.2017)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní vlastní kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (32 hodnot, 30.06.2017)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (32 hodnot, 30.06.2017)
Rozdíly z ocenění (32 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fondy (32 hodnot, 30.06.2017)
(-) Vlastní akcie (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (32 hodnot, 30.06.2017)
Struktura kapitálu (v tis. Kč)
Kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Tier 1 (T1) kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (10 hodnot, 30.06.2017)
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta (10 hodnot, 30.06.2017)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (10 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní rezervní fondy (10 hodnot, 30.06.2017)
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.06.2017)
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu (10 hodnot, 30.06.2017)
Přechodně uznávané menšinové podíly (10 hodnot, 30.06.2017)
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (10 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu (10 hodnot, 30.06.2017)
Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu (10 hodnot, 30.06.2017)
Tier 2 (T2) kapitál (32 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu (10 hodnot, 30.06.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Úrokové výnosy (32 hodnot, 30.06.2017)
Úrokové náklady (32 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (32 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z dividend (32 hodnot, 30.06.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (32 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na poplatky a provize (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (32 hodnot, 30.06.2017)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní výnosy (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní provozní náklady (32 hodnot, 30.06.2017)
Správní náklady (32 hodnot, 30.06.2017)
Náklady na zaměstnance (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní správní náklady (32 hodnot, 30.06.2017)
Odpisy (32 hodnot, 30.06.2017)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty ze znehodnocení celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.06.2017)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.06.2017)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.) (32 hodnot, 30.06.2017)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.) (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (32 hodnot, 30.06.2017)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.) (32 hodnot, 30.06.2017)
Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)
Dluhové CP (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní osoby (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěry a pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Vklady (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Počty subjektů a členská základna
Družstevní záložny celkem k datu (30 hodnot, 30.06.2017)
z toho v nucené správě (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet subjektů vzniklých v období (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet subjektů zaniklých v období (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet členů družstevních záložen (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet členství vzniklých od počátku roku (30 hodnot, 30.06.2017)
Počet členství ukončených od počátku roku (30 hodnot, 30.06.2017)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Poskytnuté finanční záruky celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (32 hodnot, 30.06.2017)
Nevýkonné poskytnuté finanční záruky (32 hodnot, 30.06.2017)
Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby (32 hodnot, 30.06.2017)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Přijaté finanční záruky celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní přijaté přísliby celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.06.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.06.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.06.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikové expozice (v tis. Kč)
Rizikové expozice celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči mezinárodním organizacím (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči institucím (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči podnikům (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči retailu (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice zajištěné nemovitostmi (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice v selhání (32 hodnot, 30.06.2017)
Vysoce rizikové expozice (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice v krytých dluhopisech (32 hodnot, 30.06.2017)
Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením (32 hodnot, 30.06.2017)
Nástroje kolektivního investování (32 hodnot, 30.06.2017)
Akcie (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní expozice (32 hodnot, 30.06.2017)
Sekuritizované expozice STA (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikové expozice pro operační riziko celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
Ostatní rizikové expozice (32 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (10 hodnot, 30.06.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (10 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálový poměr T1 (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (32 hodnot, 30.06.2017)
Celkový kapitálový poměr (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (32 hodnot, 30.06.2017)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (10 hodnot, 30.06.2017)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (10 hodnot, 30.06.2017)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (6 hodnot, 30.06.2017)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (6 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (6 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce (6 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (6 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (6 hodnot, 30.06.2017)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II (6 hodnot, 30.06.2017)
Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)
Pohledávky investičního portfolia podle selhání (32 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky bez selhání (32 hodnot, 30.06.2017)
Standardní pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Sledované pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky se selháním (32 hodnot, 30.06.2017)
Nestandardní pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Pochybné pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztrátové pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty (32 hodnot, 30.06.2017)
Nestandardní pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Pochybné pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Ztrátové pohledávky (32 hodnot, 30.06.2017)
Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem (32 hodnot, 30.06.2017)
OP k jednotlivým pohledávkám (32 hodnot, 30.06.2017)
OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení (32 hodnot, 30.06.2017)
OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek (32 hodnot, 30.06.2017)
Kumulovaná ztráta z ocenění RH (32 hodnot, 30.06.2017)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.06.2017)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.06.2017)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (23 hodnot, 30.06.2017)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (23 hodnot, 30.06.2017)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Evidenční stav zaměstnanců (32 hodnot, 30.06.2017)
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců (32 hodnot, 30.06.2017)
Počet organizačních jednotek (32 hodnot, 30.06.2017)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Klienti (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Úvěrové instituce (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Klienti (%) (32 hodnot, 30.06.2017)
Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)
Pojištěné pohledávky z vkladů (2 hodnoty, 30.06.2017)
Kryté pohledávky z vkladů (2 hodnoty, 30.06.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč) (Hlavní ukazatele)
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Fondy celkem)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Transformované fondy)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů